Erven bij een familiehypotheek

STOPT DE FAMILIEHYPOTHEEK BIJ HET OVERLIJDEN VAN EEN VAN DE PARTIJEN?

Hoe zit het met erven en de familiehypotheek?

Een veelgehoord motief voor het aangaan van een familiehypotheek is dat ouders het fijn vinden dat zij nog bij leven hun kind kunnen bijstaan en kunnen helpen wanneer dat nodig is. Zij zien dit liever dan dat hun kind moet wachten tot beide ouders zijn overleden. Natuurlijk kan het voorkomen dat een van de partijen komt te overlijden tijdens de looptijd van de familiehypotheek. Hetzij een van de ouders, het kind zelf of de partner van het kind. Hoe zit het dan met het vraagstuk rondom erven, erfgenamen en de nalatenschap? Wij gaan hier nader in op het onderwerp erven en de familiehypotheek.


Overlijden van een van de ouders

Wanneer een van de ouders tijdens de looptijd van de familiehypotheek komt te overlijden, dan is het wel of niet hebben van een testament bepalend voor wie de nalatenschap verkrijgt. Zonder testament heeft de langstlevende ouder het voortgezet gebruik van de nalatenschap. De kinderen krijgen een vordering ten grootte van het kindsdeel. Als er wel een testament is opgesteld, dan wordt de uitkomst van het verdelen van de nalatenschap bepaald door de inhoud van dit testament. In de praktijk verandert er voor het kind bij het overlijden van een van de ouders niet veel met betrekking tot de familiehypotheek, ongeacht of men wel of geen testament heeft. 

Let er bij het verstrekken van de familiehypotheek wel op of dit ook wenselijk is. Hoe ziet het financiële plaatje van de langstlevende ouder er uit na het overlijden van de andere ouder? Welk pensioen ontvangt de langstlevende ouder en heeft deze wel of niet het geld van de verstrekte familiehypotheek nodig om te voorzien in het levensonderhoud?


Beide ouders zijn overleden

In deze situatie bevat de nalatenschap in ieder geval een vordering op het kind. In de meeste gevallen is het kind één van de erfgenamen. Het kind kan dan met zijn/haar deel van de nalatenschap de lening geheel of deels aflossen.

Afhankelijk van het feit of er meerdere erfgenamen zijn, is het mogelijk dat niet de gehele familiehypotheek kan worden afgelost. Als er meerdere erfgenamen zijn, broers en/of zussen, dan ontstaat er een vordering van deze erfgenamen ter hoogte van het restant van de lening op het kind waaraan de familiehypotheek is verstrekt.

Het is overigens voor erfgenamen niet mogelijk om binnen de overeengekomen looptijd van de familiehypotheek de vordering 

op te eisen, tenzij de voorwaarden van de familiehypotheek dit wel mogelijk maken. De maandelijks lasten moeten door het betreffende kind aan de erfgenamen betaald worden. Daarnaast moet de lening op de einddatum van de familiehypotheek geheel afgelost zijn door het kind.

De overige erfgenamen kunnen dus mogelijk niet gelijk beschikken over de nalatenschap, terwijl het kind dat de lening heeft hier wel direct de voordelen van geniet. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de lening dan te laten herfinancieren bij een reguliere bank. Dit moet echter wel mogelijk zijn. Het langere termijnplaatje van de financiën en de nalatenschap is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat na het overlijden er alsnog ruzie komt tussen het kind met de familiehypotheek en de overige erfgenamen.

Waarom juist nu een familiehypotheek?

De hypotheekrente staat momenteel historisch laag, ook voor een familiehypotheek. De lage rente scheelt niet alleen in de maandlasten, ook voor de toekomstige erfbelasting is een lagere rente gunstiger. Immers, iedere euro die het kind aan de ouders betaalt in de vorm van rente zal waarschijnlijk ooit weer (mede) naar het kind vererven en dan belast worden met 10 tot 20% erfbelasting. Al kunnen de ouders de ontvangen rente natuurlijk ook weer terugschenken.

Overlijden van het kind

Wanneer het kind dat de lening heeft gekregen komt te overlijden, dan maakt de schuld aan de ouders deel uit van de nalatenschap. De familiehypotheek/lening gaat in deze situatie over naar de erfgenamen. Als er geen testament is opgesteld, dan is de wettelijke verdeling van toepassing en zijn de erfgenamen bij wet geregeld. 


Het kan hierdoor voorkomen dat de ouders en eventuele broers en/of zussen de erfgenamen zijn. De ouders erven in deze situatie een schuld aan zichzelf. Uiteraard is dat alleen het geval wanneer het kind geen partner en/of kinderen heeft, want dan zijn zij de wettelijke erfgenamen.


Laten we even aannemen dat het kind een partner en kinderen heeft en dat de woning met de daaraan gekoppelde schuld onderdeel zijn van de nalatenschap. Als de ouders de familielening toch afgelost willen zien, dan kan dat bijvoorbeeld door het verkopen van de woning. Een andere optie is het aflossen van de familiehypotheek door middel van een afgesloten levensverzekering die uitkeert na het overlijden van het kind.

Na de aflossing is of het restant van de verkoopopbrengst of de woning voor de achtergebleven partner en de kinderen afhankelijk van wel of geen testament en de inhoud.

Overlijden van de partner van het kind

Als de partner van het kind komt te overlijden, is het van belang om te weten of de kosten van de familiehypotheek nog wel betaald kunnen worden. De familiehypotheek is wellicht destijds op beide inkomens gebaseerd om de maandlasten te kunnen betalen. Daarnaast is de gezinssituatie bepalend voor de betaling van de hypotheek. Bij kleine kinderen kunnen er bijvoorbeeld extra oppaskosten gemaakt moeten worden door de nieuwe situatie. Ook kan het inkomen van de overgebleven partner minder worden, omdat hij/zij parttime gaat werken.

Wij adviseren om bij het aangaan van de familiehypotheek de risico's bij overlijden goed te beoordelen. Dit risico is goed in te schatten wanneer er vooraf naar de gehele financiële situatie van het kind en zijn/haar partner wordt gekeken wordt. Het kan ook de ouders een goed gevoel geven als dit risico goed in beeld wordt gebracht. Met een simpele overlijdensrisicoverzekering en een goed testament kunnen immers al veel problemen worden opgelost.

Wat kunt u van ons verwachten?

Deskundig en betrouwbaar advies over alles wat bij een familiehypotheek komt kijken. We bekijken niet alleen of een familiehypotheek in uw situatie mogelijk is, maar ook naar de langere termijn. Zowel voor de verstrekker als voor de ontvanger. U kunt bij ons rekenen op deskundig advies dat verder gaat dan alleen de mogelijke opties voor een familiehypotheek. In ons advies nemen wij juist ook de juridische en de fiscale aspecten mee, net als de zakelijke vastlegging van de afspraken. Dit kunt u van ons verwachten:

  • Heldere uitleg over de verschillende opties en de voor- & nadelen
  • Advies over de Juridische en fiscale aspecten van een familielening
  • In kaart brengen van de risico's, zoals de financiële gevolgen bij ziekte, overlijden en werkloosheid
  • Transparante afstemming met uw eventuele overige kinderen
  •  Gehele afhandeling en vastleggen van de afspraken van de familiehypotheek
  •  Ook het eventueel opstellen van een levenstestament

Niet iedere situatie is hetzelfde: verschillende mensen betekent verschillende wensen. Daarom kijken wij eerst naar uw situatie en naar uw wensen. Op basis van deze inventarisatie bekijken wij samen met u welke aanpak het beste bij u past: van een eenvoudig advies tot een compleet pakket. Zo kunnen wij u onder meer ook helpen met uw testament en met financiële planning voor de ontvanger of de verstrekker om financiële risico's af te dekken. Wij bieden hier diverse pakketten voor, passend bij uw situatie en uw wensen.

Interesse?

Maak een vrijblijvende afspraak bij één van onze vestigingen: